Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:16:31+02:00


  Hotărâre

  Nr: 73 din: 01 Septembrie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
  judeţul Bacău peanul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 72 din: 01 Septembrie 2018
  HCL 72 privind aprobarea indicatorilot tehnico - economici actualizati reprezentând noua valoare a investitiei ,, Modernizare drumuri locale in com. Colonesti. jud. Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 70 din: 01 Septembrie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Colone ti, judetul Baciiu peanut 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 68 din: 01 Septembrie 2018
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Bibliotecii Comunale Colonesti, judeul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 67 din: 01 Septembrie 2018
  privind aprobarea Regulamentului de organizare i functionare al Compartimentului de protectie socialli organizat la nivelul comunei Coloue ti, judetul Bacliu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 66 din: 01 August 2018
  privind aprobarea realizarii investifiei Construire teren de sport in localitatea Colone ti, comuna Colone ti, judeful Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 65 din: 01 August 2018
  pentru modificarea i completarea HCL nr. 97/2017 privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2018 i a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 63 din: 01 August 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Colone ti, judetul Badin pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 01 August 2018
  privind insu irea i aprobarea documentatiei cadastrale pentru islazul comunal al comunei Colonesti, judetul Badin

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 61 din: 01 August 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru Inna iunie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 60 din: 01 Iulie 2018
  prIvind implementarea proiectului ,,Modernizare targ traditional zonal Colone9ti, comuna Colone9ti, judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 59 din: 01 Iulie 2018
  privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
  public al comunei Colone ti, judetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 56 din: 01 Iulie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Colone ti, judetul Badiu pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 53 din: 01 Iunie 2018
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru Inna mai 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 52 din: 01 Iunie 2018
  privind amplasarea pe domeniul pblic al comuuei Colon ti, judetul Baciiu de-a lungul drumurilor sate ti existente a Instalatiei electrice de utilizare in vederea alimentarii cu energie electrica a Statiei de Baza pentru servicii de comunicatii electronice apartinand S.C. RCS&RDS S.A. ce se afla in extravilanul comunei Colone ti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 51 din: 01 Iunie 2018
  privind modificarea i completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
  public al comunei Colone§ti, judetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 50 din: 01 Iunie 2018
  pentrn aprobarea salarizarii personalului din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a comnnei Colone ti, judetul Baciiu, promovat in grad, incepiind cu data de 01.07.2018, conform H.G. 846/2017 i a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului pliitit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 49 din: 01 Iunie 2018
  privind aprobarea fnncµilor pnblice, a fnnctiilor contractnale, a Statului de funcii i a Organigramei din cadrul comunei Colone ti, jndetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 48 din: 01 Iunie 2018
  privind insu irea i aprobarea documenta!iei cadastrale de dezmembrare a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Colone ti, judeful Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 47 din: 01 Iunie 2018
  privind acordarea titlnlui de ,,Cetatean de onoare" al comunei Colone ti judetul Baciiu domnului VAN.AU VASILE

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 46 din: 01 Iunie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna aprilie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 44 din: 01 Mai 2018
  privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare" al comunei Colone ti jud etul Badiu
  domnului TAGA VASILE

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 43 din: 01 Mai 2018
  privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare" al comunei Colone ti judetul Baciiu domnului BA.DITA $TEFAN

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 42 din: 01 Mai 2018
  privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare" al comunei Colone ti judetul Badin
  domnului PA.RU COSTICA.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 41 din: 01 Mai 2018
  privind aprobarea realiziirii obiectivului investitional Construire capelii mortuarii in localitatea
  Colone ti, comuna Colone ti, judetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 40 din: 01 Mai 2018
  privind organizarea i desfiisurarea in comuna Colone ti, judetul Baciiu a evenimentului
  festiv ,,ZIUA COMUNEI COLONE TI"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 39 din: 01 Mai 2018
  privind respingerea acordarii diurnei pentrn deplasarea in Franta a grnpului tinta din comuna Colone ti, judetul Bacau in vederea dernlarii proiectului ,,Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale
  defavorizate bacauane de pe Valea Zeletinului - promovarea invatarii i consolidarii limbii Franceze in
  vederea dezvoltarii comunitare, in contextul extinderii relatiilor cu Franta

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 01 Aprilie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna martie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 01 Aprilie 2018
  pentru modificarea i completarea H.C.L. al comunei Colone ti, judeful Baciiu nr 25 din 19.02.2018 privind aprobarea Programului anual al achizifiilor publice pentru anul 2018
  i Strategia Achizifiilor Pub lice a comunei Colone ti, judeful Baciiu pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 36 din: 01 Aprilie 2018
  privind incheierea de contracte pentru asistenta juridica cu cabinet individual de avocatura RaduMarca

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 01 Aprilie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 01 Aprilie 2018
  pentrn aprobarea salarizarii personalului din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei
  Colone ti, judetul Baciiu, promovat in grad, incepiind cu data de 01.04.2018, conform H.G. 846/2017 i a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului pliitit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 01 Martie 2018
  pentru aprobarea exclnderii din Asociaia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a ora ului Comane ti

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 01 Martie 2018
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivnlui de investiµe
  "Modernizarea iluminatului public in comuna Colone ti, judetul Baciiu"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 01 Martie 2018
  privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Colone ti i Fundatia Terre des hommes-Elvetia i metodologia de finantare, in conformitate cu Acordul de Asociere in vederea desfii urarii proiectului - "Construire teren de sport la coala Gimnaziala
  "Smaranda Apostoleanu" din sat Colone ti, comuna Colone ti, judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 01 Martie 2018
  privind aprobarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana, acordatli
  personalului politiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuuei Colone ti, judetul Bacliu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 01 Martie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna ianuarie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 01 Martie 2018
  pentru aprobarea salarizarii personalnlni din cadrnl Unitatii Administrativ Teritoriale a·comnnei Colone ti, judetul Bacau, reincadrata Ia data de 01.03.2018, conform H.G. 846/2017 i a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 01 Martie 2018
  privind modificarea i completarea Structurii Comunitar Consultative al comunei
  Colone ti, judetul Baci'iu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 01 Februarie 2018
  privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
  i Strategia Achizifiilor Publice a comunei Colone ti, judetul Bacliu pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 01 Februarie 2018
  privind aprobarea programului de reabilitare i admnistrare a suprafetelor de pa§une, parte a domeniului privat al comunei Colone§ti, judetul Bacau,
  pentru anul 2017 -2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL