Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:16:31+02:00


  Hotărâre

  Nr: 23 din: 01 Februarie 2018
  Pentru insu irea Acordului de cooperare privind organizarea i exercitarea activitafii de audit public intern Ia nivelul Filialei Judefene Bacau a AcoR

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 01 Februarie 2018
  privind aprobarea Programului ,,PRIORITA.TI- OBIECTIVE- PLAN ACTJUNI -2018 in comuna Colonesti, judeµd Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 01 Februarie 2018
  privind aprobarea documentatiei necesare delegiirii gestinnii prin concesiune a serviciului de iluminat public in comuna Colone ti, judetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 01 Ianuarie 2018
  privind stabilirea nnmarnlni de asistenti personali pentru anul 2018
  in comuna Colone ti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aderarea comunei Colone ti la Societatea Nationala de Cruce Ro ie din
  Romania - Filiala J udetului Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 01 Ianuarie 2018
  privind msu irea de catre Consiliul Local al comunei Colone ti, judeful Bacau a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public i privat
  al UAT Colone ti, judeful Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea investijiei de
  ,,Modernizarea iliminatului public in comuna Colone ti, Judeul Baci'iu"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 01 Ianuarie 2018
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 01 Ianuarie 2018
  privind casare i desfiintare/demolare sediu fost CAP (magazie Primiirie) i imprejmuire teren in sat Colone ti, comuna Colone ti, judetul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 01 Ianuarie 2018
  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Colonesti, judetul Bacau, a sediului fostului C.A.P. (magazie Primarie) din sat Colone ti, comuna Colone ti, judeful Bacau in vederea desfiinfarii/demolarii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea Plannlui de activitliti ce vor Ii efectuate de persoanele sanctionate contravenponal i condamnate in vederea prestlirii unei activitlip in folosul comunitlipi pentru anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea Planului de activitlip ce vor fl efectuate in anul 2018 de benficiari ai
  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificlirile i completlirile
  ulterioare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 01 Ianuarie 2018
  pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotiirarea Consiliului Local Nr. 50 din 18.11.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apii i apii uzatii din judetul Baciiu, cu modificiirile
  i completiirile ulterioare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 01 Ianuarie 2018
  pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2018 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea cotizafiei anuale la patrimoniul
  ,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea atribuirii i incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaµilor de de euri in Judepil Badin

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 01 Ianuarie 2018
  privind preluarea ca venit in bugetul local a excedentului activitatii finantate integral din venituri proprii

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 01 Ianuarie 2018
  privind salarizarea personalului din cadrul UAT ,,Comuna Colone ti", incepiind cu data de 01,01,2018, conform HG 846/2017 i Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 01 Ianuarie 2018
  privind aprobarea funcµilor publice, a functiilor contractuale, a Statului de functii i a Organigramei din cadrul comunei Coloue ti, judeul Baciiu

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 01 Ianuarie 2018
  Privind utilizarea definitiva din excedentul bugetului local,
  -sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare i/sau functionare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 27 Aprilie 2017
  privind aprobarea realizarii investitiei Consolidare Scoala Colonesti - corp B (Gradinita) din sat Colonesti, comuna Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 27 Aprilie 2017
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru Iuna martie 2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 27 Aprilie 2017
  pentru insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 31 Martie 2017
  privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Colonesti, judetul Bacau pentru perioada 2017 - 2027

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 31 Martie 2017
  pentru modificarea Hotararii nr. 91 din 08.11.2016 privind aprobarea realizarii proiectarii S.F., D.T.A.C. ~i P. Th+D.E. pentru lucrarea de "Modernizare targ saptamanal in sat Colonesti, comuna Colonesti, judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 31 Martie 2017
  privind aprobarea reactualizarii contractului informatic compartiment financiar - contabilitate

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 31 Martie 2017
  Privind aprobare draft de contract invederea instalarti P.O.S pentru încasare taxe si impozite locale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 31 Martie 2017
  privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii - sursa E

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 31 Martie 2017
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti pentru luna februarie 2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 13 Martie 2017
  privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 13 Martie 2017
  privind aprobarea cheltuielilor eligibile ~i neeligibile aferente investitiei ,,scoala clasele I - IV sat Calini, comuna Colonesti, judetul Bacau-continuare de Iucrari"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 13 Martie 2017
  privind aprobarea realizarii investitiei ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Colonesti, judetul Bacau" si a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Colonesti, judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 13 Martie 2017
  privind aprobarea realizarii investitiei ,,CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR SI
  FARMACIE - LOCALITATEA COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL
  BACAU" si a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei ,,CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR SI FARMACIE- LOCALITATEA COLONESTI,
  COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 13 Martie 2017
  pentru aprobarea acceptarii cesiunii creantelor decurgand din Contractul de executie lucrari nr. 4665 din 28.11.2014 in favoarea ROCREDIT INF S.A. Baia Mare sucursala Ileanda

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 13 Martie 2017
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna ianuarie 2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 13 Martie 2017
  pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 13 Februarie 2017
  prvind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru Iuna decembrie 2016

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 09 Ianuarie 2017
  privind efectuarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse de
  Curtea de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Judetul Bacau la U.A.T.
  Colonesti judetul Bacau prin Decizia nr. 57 din 10.08.2015 lmpreuna cu Decizia
  nr.57/1 din 15.12.2016

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 09 Ianuarie 2017
  Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, activitati finantate
  integral din venituri proprii - sursa E, a deficitului sectiunii de dezvoltare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 09 Ianuarie 2017
  privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local - sursa A,
  a deficitului sectiunii de dezvoltare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL