• Lista informațiilor care se comunică din oficiu

  (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  f) programele şi strategiile proprii;
  g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 • Lista documentelor exceptate de la liberul acces al cetățenilor

  LISTA DOCUMENTELOR EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETATENILOR
  ART. 12
  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
  (la 16-10-2006 Partea introductivă a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.)

  a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
  (la 14-10-2006 Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006.)

  d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 • Formular pentru solicitare informații în baza Legii nr.544/2001
 • Reclamație administrativă

Buletin informativ

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2. din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei sunt:
 1. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei
 1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
 1. Coordonatele de contact ale instituţiei:

Denumirea: Primăria comunei COLONEȘTI;

Sediul: comuna COLONEȘTI, sat Colonești, str. Smaranda Apostoleanu, nr. 131;

Telefon: 0234287600;

Fax: 0234287800;

Adresă e-mail: comunacolonesti@yahoo.com

Adresă pagină internet: www.primaria-colonesti.ro

 1. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil:
 1. Programe şi strategii proprii

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei COLONEȘTI nr. 5 din 31.01.204 a fost aprobată „Strategia privind dezvoltarea locală a comunei COLONEȘTI, judeţul BACĂU pe perioada 2015-2021”.

 1. Lista cuprinzând categoriile de documente care constituie informaţii de interes public, stabilite din oficiu conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi prevăzute de alte acte normative şi care se publică din oficiu
 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon. Fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 1. Lista cuprinzând documentele produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei COLONEȘTI care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public
 1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiul concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale, ori se pun în pericol, viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate, sau în curs de desfăşurare;
 6. Informaţiile privind procedurile judiciare dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 7. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 8. Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică în condiţiile art. 7 din Legea nr. 544/2001
 1. Hotărâri ale Consiliului Local al comunei COLONEȘTI;
 2. Dispoziţii emise de Primarul comunei COLONEȘTI;
 3. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local COLONEȘTI;
 4. Componenţa Consiliului Local al comunei COLONEȘTI: nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 5. Informări întocmite de primarul comunei COLONEȘTI privind starea economico-socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor admnistraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 6. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilierii locali şi de către viceprimar;
 7. Instrucţiuni, norme, regulamente, şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 8. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale consiliului local, care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
 9. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;
 10. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală,avizelor de schimbare de destinaţie;
 11. Lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor eliberate în baza prevederilor Legii nr. 507/2002;
 12. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
 13. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de stare civilă;
 14. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
 15. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
 16. Orice informaţie privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei COLONEȘTI;
 17. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 18. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
 19. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 20. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 21. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a comunei;
 22. Materiale de promovare turistică a comunei;
 23. Materiale informative pentru cetăţeni;
 24. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
 25. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 26. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici;
 27. Minutele şedinţelor publice, organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 28. Raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 29. Protocoale de înfrăţire ale comunei COLONEȘTI, cu organe ale autorităţilor publice locale din diverse ţări;
 30. Planul Local de acţiune pentru mediu;
 31. Prevederi legale privind mediul;
 32. Anunţuri privind solicitări de obţinere a cordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizaţii de mediu pentru activităţi;
 33. Actele administrative privind stabilirea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor;
 34. Informări privind colectarea selectivă a deşeurilor pe raza comunei COLONEȘTI şi valorificarea acestora;
 35. Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale, stabilite prin hotărârea consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror altor dispoziţii.
 36. Informaţii privind activitatea cultural sportivă desfăşurată pe teritoriul comunei COLONEȘTI;
 37. Informaţii despre programele cu finanţare externă;
 38. Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
 39. Listele cu ofertele declarate câştigătoare pentru achiziţii publice, servicii şi lucrări;
 40. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 41. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate
 42. Registrele agricole;
 43. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară sau din străinătate, înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale;
 1. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducătorului instituţiei căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.