H O T Ă R Â R E Nr.17 din 09.02.2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți