Nr: 38 din: 26 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 38 din 26.05.2020
privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

Print Friendly, PDF & Email