Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2019-11-21T18:42:43+02:00


  Hotărâre

  Nr: 59 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna mai 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 58 din: 01 Iunie 2019
  prin care se ia act de demisia consilierului local NICUŢĂ ION si vacantarea mandatului de consilier local

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 57 din: 01 Iunie 2019
  de asigurare a finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu
  se finanţează de la bugetulde stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 56 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea indicatorilortehnico -economici actualizaţi reprezentând
  cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiţii„Şcoală clasele I-IV sat Călini, comuna Coloneşti, Judeţul Bacău-continuare lucrări"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 55 din: 01 Iunie 2019
  privind actualizarea Structurii Comunitar Consultative al comnnei Coloneşti, judetul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 54 din: 01 Iunie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna aprilie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 14 Martie 2019
  privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 28 Februarie 2019
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Operativ cu Activitate Temporara al comunei Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 28 Februarie 2019
  pentru modificarea si completarea HCL nr.105 din 20.12.2018 privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Colonesti, judetul Bacau incepand cu data de 01.01.2019, conform HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 28 Ianuarie 2019
  privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 28 Februarie 2019
  privind aprobarea strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Colonesti, judetul Bacau pe termen de 5 ani respectiv perioada 2019-2023 si a planul local de actiuni in domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Colonesti pentru perioada 2019-2023

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 28 Februarie 2019
  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de protectie sociala organizat Ia nivelul comunei Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 28 Februarie 2019
  privind aprobarea infiintarii si organizarii Compartimentului de protectie sociala organizat la nivelul comunei Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 30 Ianuarie 2019
  pentru modificarea si completatrea HCL nr. 5 din 09.01.2019 privind aprobarea
  Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 30 Ianuarie 2019
  privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr.1078/1087 din 16.04.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 23 Ianuarie 2019
  privind acordarea voucherelor de vacanta si a indemnizatiei de hrana conform
  OUG 114/2018 si Legii 153 I 2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 23 Ianuarie 2019
  privind insusirea de catre Consiliul Local al comunei Colonesti, judetul Bacau a
  inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public si privat al UAT Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 23 Ianuarie 2019
  privind scutirea de la plata taxei speciale de salubritate pentru anul 2019
  a unor categorii de persoane din comuna Colonesti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 23 Ianuarie 2019
  privind aprobarea Contractului de transport persoane incheiat intre S.C.CRITRANS SRL - prestator si COMUNA COLONESTI - benficiar

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 23 Ianuarie 2019
  privind efectuarea procedurii de urmarire si luarea masurilor necesare pentru
  înlaturarea deficientelor constatate si consemnate de Curtea de Conturi a
  Romaniei - Camera de Conturi judetul Bacau la Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Colonesti, judetul Bacau prin Decizia nr. 46 din 27.12.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 09 Ianuarie 2019
  pentru aprobarea Actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 09 Ianuarie 2019
  privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 09 Ianuarie 2019
  privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 09 Ianuarie 2019
  privind aprobarea Actului adltional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICES.A.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 09 Ianuarie 2019
  privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 09 Ianuarie 2019
  privind utilizarea definitiva din excedentul bugetului local- sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare si/sau functionare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 105 din: 01 Decembrie 2018
  privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, judeţul Bacău începând cu data de 01.01.2019, conform HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi Legii 153 diu 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 104 din: 01 Decembrie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
  judeţul Bacău pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 103 din: 01 Decembrie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru lunile octombrie şi noiembrie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 102 din: 01 Decembrie 2018
  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 si a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 101 din: 01 Decembrie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 99 din: 01 Decembrie 2018
  privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de cnlt din comuna
  Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 98 din: 01 Decembrie 2018
  privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2019
  în comuna Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 01 Decembrie 2018
  privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de persoanele sancţionate
  contravenţional şi condamnate in vederea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 96 din: 01 Decembrie 2018
  privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2019 de benficiari ai
  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările şi completările
  ulterioare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 01 Decembrie 2018
  cu privire la stabilirea cuantumului acordat in cazul decesului
  unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 94 din: 01 Noiembrie 2018
  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal 31 din comuna Colon eşti, judeţul Bacău"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 93 din: 01 Noiembrie 2018
  privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 92 din: 01 Noiembrie 2018
  privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 91 din: 01 Noiembrie 2018
  privind rectificarea bngetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 90 din: 01 Noiembrie 2018
  pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau şi a Planului de masuri la gospodarirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti, judetul Bacau pentru perioada
  01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 89 din: 01 Noiembrie 2018
  pentru acordarea unui mandat special d-lui primar Mîrzac Iancu Valentin
  să reprezinte U.A.T. a comunei Coloneşti, judeţul Bacău în AGA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău - ADIS, precum şi în vederea exercitării votului în numele şi pentru U.A.T. al comunei Coloneşti, judeţul Bacău în aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 88 din: 01 Noiembrie 2018
  pentru acordarea unui mandat special d-lui primar Mîrzac Iancu Valentin
  să reprezinte U.A.T. a comunei Coloneşti, judeţul Bacău în AGA Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, precum şi în vederea exercitării votului în numele şi pentru U.A.T. al comunei Coloneşti, judeţul Bacău în aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 87 din: 01 Noiembrie 2018
  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Smaranda
  Apostoleanu" Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 86 din: 01 Noiembrie 2018
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna septembrie 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 85 din: 01 Octombrie 2018
  de asigurare a finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu
  se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 84 din: 01 Octombrie 2018
  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiţii „Şcoală clasele I-IV sat Călini, comuna Coloneşti, judeţul Bacău - continuare de lucrări"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 83 din: 01 Octombrie 2018
  privind aprobarea realizării investiţiei de proiectare
  ,,Modernizare drum comunal 31 din comuna Coloneşti, judeţul Bacău"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 82 din: 01 Octombrie 2018
  privind implementarea proiectului "Modernizare targ traditional zonal Colonesti, comuna Colonesti, iudetul Bacau"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 81 din: 01 Octombrie 2018
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comune Coloneşti, judetul Bacău peanul 2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Go to Top