JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
PRIMĂRIA
Nr.4949 din.23.12.2013

                                                                         ANUNŢ


Unitatea Administrativ – Teritorială Colonesti Judeţul Bacău cu sediul în comuna Colonesti judetul Bacău organizează concurs/examen în vederea ocupării 1 post – funcție publică de Referent, clasa III, gred profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol.
Concursul/examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Colonești Judeţul Bacău în ziua de .17.02.2014 ora 900 – proba scrisă şi în data de 19.02.2014 ora 1100 – interviul, iar dosarele de concurs se depun până la data de 28.01.2014 ora 1600. Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediul Primăriei comuinei Colonești Judeţul Bacău şi pe pagina de internet a autoritatii publice la adresa comunacoloneși@yahoo.com relații suplimentare la tel. 0234/287600 – consilier asistent Diaconu Iuliana Melania sau secretarul comunei Colonești – Brandiu Ionel.
NECESARUL DOCUMENTELOR DOSARULUI PERSONAL AL CANDIDATULUI
Cerere de inscriere;
Copie act identitate original + copie;
¨ Diploma de studii original – Diplomă de bacalaureat + (copie xerox) sau alte documente care să ateste nivelul studiilor;
Copie carnet de munca conform cu originalul sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
¨ Adeverinţă medicală de la Medicina muncii în original, eliberata cu cel mult 6 luni ulterior derulării concursului ;
¨ Recomandare de la ultimul loc de muncă (pentru persoanele care au mai fost încadrate în muncă);
¨ Cazier judiciar (original);
¨ Original + Copii xerox după următoarele documente:
• certificat de nastere;
• certificat de căsătorie;
• livret militar (acolo unde este cazul);
¨Curriculum Vitae;
Alte documente care sa ateste competenţe si calitati;
Dosar plastic.
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
a) are cetatenia romana , cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinanad Spaţiului Economic european si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza fisei de examen medical;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime conform cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
Concursul pentru ocuparea functiei publice de REFERENT DEBUTANT din cadrul Compartimentului Agricol al Unităţii Administrativ- Teritoriale Colonesti, va consta din:
* Lucrare scrisă, cu subiecte din bibliografia stabilită;
* Interviu, cu subiecte din bibliografia stabilită;
Va fi declarat ADMIS candidatul care vor obţine media cea mai mare, dar nu mai mică de 50,00 puncte, media finală este formată din media aritmetică a notelor obţinute la lucrarea scrisă si interviu.
B I B L I O G R A F I E:
Pentru concursul privind ocuparea postului – functie publică REFERENT DEBUTANT, în cadrul Compartimentului aGRICOL al Unităţii Administrativ- Teritoriale Colonesti :
1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
2.Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractul din autorităţile si instituţiile publice;
3.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 169/1997 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/1991;
6. Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente ;
8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 ;
Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Alte informaţii puteţi obţine la nr. de telefon 0234287600 – Secretar comună sau consilier asistent d-na Diaconu Iuliana Melania.

              PRIMAR                                            SECRETAR
     Mîrzac Iancu Valentin                                Brandiu Ionel