JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
PRIMĂRIA
Nr.4 din 06.01.2014

ANUNŢ

Unitatea Administrativ – Teritorială Colonesti Judeţul Bacău cu sediul în comuna Colonesti judetul Bacău organizează concurs/examen în vederea ocupării 1 post – funcție contractuală de ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, studii medii/superioare în cadrul Compartimentului Situații de Urgență.
Concursul/examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Colonești Judeţul Bacău în ziua de 17. 02.2013 ora 900 – proba scrisă şi data de 19.02.2014 ora 1100 – interviul, iar dosarele de concurs se depun până la data de 17.01.2014 ora 1600. Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediul Primăriei comuinei Colonești Judeţul Bacău şi pe pagina de internet a autoritatii publice la adresa comunacoloneși@yahoo.com relații suplimentare la tel. 0234/287600 – consilier asistent Diaconu Iuliana Melania sau secretarul comunei Colonești – Brandiu Ionel.
NECESARUL DOCUMENTELOR DOSARULUI PERSONAL AL CANDIDATULUI
Cerere de inscriere;
Copie act identitate original + copie;
¨ Diploma de studii – Diploma de bacalaureat, original + (copie xerox) sau alte documente care să ateste nivelul studiilor;
Copie carnet de munca conform cu originalul sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
¨ Adeverinţă medicală de la Medicina muncii în original, eliberata cu cel mult 6 luni ulterior derulării concursului ;
¨ Recomandare de la ultimul loc de muncă (pentru persoanele care au mai fost încadrate în muncă);
¨ Cazier judiciar (original);
¨ Original + Copii xerox după următoarele documente:
• certificat de nastere;
• certificat de căsătorie;
• livret militar (acolo unde este cazul);
¨Curriculum Vitae;
Alte documente care sa ateste competenţe si calitati;
Dosar plastic.
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
a) are cetatenia romana , cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinanad Spaţiului Economic european si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza fisei de examen medical;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime conform cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
Concursul pentru ocuparea postului de ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al Unităţii Administrativ- Teritoriale Colonesti, va consta din:
* Lucrare scrisă, cu subiecte din bibliografia stabilită;
* Interviu, cu subiecte din bibliografia stabilită;
Va fi declarat ADMIS candidatul care vor obţine media cea mai mare, dar nu mai mică de 50,00 puncte, media finală este formată din media aritmetică a notelor obţinute la lucrarea scrisă si interviu.
B I B L I O G R A F I E:
Pentru concursul privind ocuparea postului „ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență al Unităţii Administrativ- Teritoriale Colonesti :
1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
2.Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractul din autorităţile si instituţiile publice;
3.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
4.H.G. nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaþii de urgenta voluntare/private ;
5.Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta ;
6.H.G. nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
Ordin nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ;
Ordin nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performantã privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentã;
Ordin nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Alte informaţii puteţi obţine la nr. de telefon 0234287600 – Secretar comună sau consilier asistent d-na Diaconu Iuliana Melania.

      PRIMAR                                     SECRETAR
Mîrzac Iancu Valentin                      Brandiu Ionel

 

Print Friendly, PDF & Email